Characteristics of Populations of the Russian Federation over the Panel of Fifteen Loci Used for DNA Identification and in Forensic Medical Examination - PDF (English)


Copyright (c) 2011 Stepanov V.A., Balanovsky O.P., Melnikov A.V., Lash-Zavada A.Y., Khar'kov V.N., Tyazhelova T.V., Akhmetova V.L., Zhukova O.V., Shneider Y.V., Shil'nikova I.N., Borinskaya S.A., Marusin A.V., Spiridonova M.G., Simonova K.V., Khitrinskaya I.Y., Radzhabov M.O., Romanov A.G., Shtygasheva В O.V., Koshel' S.M., Balanovskaya E.V., Rybakova A.V., Khusnutdinova E.K., Puzyrev V.P., Yankovsky N.K.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies